ارتباطات سازمانی
ارتباطات و مذاکرهمنابع انسانی

ارتباطات سازمانی و مدیریت تعارضات و نقش تست دیسک در حل آن‌ها

۰

ارتباطات سازمانی گونه‌ای از ارتباطات میان فردی است. از طریق ارتباطات فعالیت‌های فردی و گروهی به‌منظور افزایش اثربخشی هماهنگ می‌شوند. ارتباطات و تعارض دو مفهوم درهم‌تنیده هستند.

فهرست