دوره‌های آموزشی سازمانی

دوره جذب و استخدام به روش DISC ویژه سازمان
دوره افزایش فروش به روش DISC ویژه سازمان
دوره ارتباطات شغلی و رفتار سازمانی به روش DISC ویژه سازمان
دوره استعدادیابی شغلی به روش هالند ویژه سازمان
دوره شخصیت‌شناسی به روش نئو ویژه سازمان
دوره شخصیت‌شناسی به روش MBTI ویژه سازمان